• Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben

Rendeletek, határozatok

Az Önkormányzati Rendeletek ide kattintva elérhetőek!

Az önkormányzat rendeletet alkotott a közterületek használatának szabályairól. Az alábbiakban e rendelet néhány részletét emeljük ki. A teljes rendelet a polgármesteri hivatalban olvasható.

Közterületeink igénybe vétele előtt érdemes és szükséges is, hogy tájékozódjunk a rendeletben foglaltakról. A rendelet hatálya Magyarnándor Község közigazgatási területén található minden közterületre, és mindenkire vonatkozik.

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata

A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak közterület használati szerződés és hozzájárulás, valamint meghatározott közterület bérleti vagy használati díj fizetése alapján lehet

Nem kell közterület eltérő használatára szerződést kötni, például: tüzelőanyag és építési munka végzéséhez szükséges építési anyag legfeljebb 72 óra időtartamú közterületen való tárolásához, közterületen kialakított vagy kiépített parkolók gépkocsik és motorkerékpárok tárolásra történő használata esetén.

Nem adható közterület-használati hozzájárulás (engedély):

a) ha a közterületi árusítóhely tervezett helyétől számított 50 méteren belül hasonló árucikkeket árusító üzlet működik,

b) szeszes ital árusításához, kivéve a vendéglátó-ipari előkertet,

c) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát akadályozó, közúti és jelzőtáblákat takaró) berendezések, és anyagok elhelyezésére,

d) mozgóárusítás céljára, kivéve rendezvények, vásárok esetében,

e) olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, melynek külső megjelenését az építéshatóság előzetesen nem javasolta,

f) 3,5 t össztömeget meghaladó teher, személy- és áruszállításra szolgáló járművek, valamint a mezőgazdasági vontató és munkaeszköz, a lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi, lakókocsi, munkagép közterületen történő tárolására a 2. számú mellékletben felsorolt közterületek kivételével.

g) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához. Hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemen kívül helyezett jármű közterületen történő tárolására legfeljebb 30 napra köthető közterület bérleti szerződés.

Szeszesital fogyasztása tilos:

- a községi közterületeken,

- a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi létesítményekben, helyiségekben. (közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévő művelődési ház, sportpálya)

Nem terjed ki ez a tiltás arra, ha a közösségi létesítményekben a szeszesital értékesítés külön engedélyt kapott,a közterület foglalási engedéllyel rendelkező egységek (terasz, alkalmi kitelepülés, stb.) fogyasztóterére a nyitva tartási időben,az engedéllyel szervezett ünnepi, majális jellegű és más alkalmi rendezvényekre,az alkalmilag engedélyezett szeszesital árusító helyekre és zártkörű rendezvényekre.

A bérleti szerződés iránti kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a használat tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljából szükséges, a bérleti szerződés megkötését, a kivitelezést megrendelő ingatlan tulajdonosának a kivitelező vállalkozó megjelölésével vagy a kivitelezőnek kell kérnie. A közterület igénybevételének befejezése után az eredeti állapot helyreállításáért a bérlő és kivitelező egyetemlegesen felelős.

A közterület használatának módja

A közterület bérlője köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat az árusítási időn túl a közterületről eltávolítani, valamint az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani. Fel kell mondani a bérleti szerződést, ha a közterület bérlője a közterületet nem a szerződésben meghatározott célra, módon és feltételekkel használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.

A bérleti szerződéshez kötött, de bérleti szerződés nélküli közterület-igénybevétel esetén a használó az Önkormányzat felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ennek elmulasztása szabálysértés, ekkor az Önkormányzat eljárást kezdeményez és a használó költségére a közterületet helyreállítja.

A közterület használatáért díjat kell fizetni. A díjtételeket melléklet tartalmazza.

A közterületek felbontásának szabályaiból:

Közterületen bontási munkát a jegyző engedélyével lehet végezni, például új közmű létesítése, közmű rekonstrukciója esetén a beruházó kérelmére. Közműjavítás esetén a bontási hozzájárulást a közmű kezelője is kérelmezheti. Az engedély kérésekor a munkavégzés és a helyreállítás szabályait is érdemes megtudakolni.

Közterületet felbontani a november 15. és március 15. közötti időszakban az azonnali hibaelhárítási munkák végzésén túl csak különösen indokolt esetben lehetséges.

Hirdetmények, hirdető berendezések elhelyezésének néhány szabálya

- Hirdetmény a hordozó felülethez csak vízzel oldható ragasztóval rögzíthető.

- Hirdetmény (különösen a szórólapok) csak úgy terjeszthető, hogy a természeti és épített környezetet ne szennyezze.

- A közút, közterület kezelőjének hozzájárulása szükséges, hirdetőtábla, megállító tábla, közterületen történő elhelyezéséhez.

Tilos plakátot vagy más hirdetményt közvetlenül úttartozékra, közműberendezésre ragasztani.

- Nem kell közterület-használati szerződés, de más jogszabályban előírtakat figyelembe kell venni cég és címtábla épülethomlokzaton való elhelyezéséhez.

Egyáltalán nem helyezhető el hirdető berendezés, hirdetmény: - tér, út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festve, - közparkban, temetőben (a kegyeleti szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást szolgáló hirdetéseken kívül), - középületek falain, a közcélú hirdető berendezések kivételével, közterületen álló fákon, padokon, emlékműveken, szobrokon

Választással kapcsolatos hirdető berendezésekre és hirdetményekre külön szabályok vonatkoznak

- A jelölő szervezetek (pártok), jelöltek a választási kampánnyal kapcsolatos hirdetményeiket közcélú hirdető berendezéseken elhelyezhetik.

- Tilos választási plakátot középületen elhelyezni.

- Tilos választási plakátot közvilágítási lámpa és telefon oszlopokon forgalomirányító jelzőtáblák oszlopain, más közúttartozékon, közműberendezésen elhelyezni.

A jelölő szervezetek, jelöltek külön megállapodás alapján a közvilágítási lámpa és telefon oszlopok használatára vonatkozó megállapodásokat kötelesek a Jegyzőnek bemutatni.

A közterület hozzájárulás nélküli használatának jogkövetkezményei

Azt, aki közterületet hozzájárulás vagy a hozzájárulástól eltérő módon használ, vagy azon tiltott tevékenységet folytat, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, a szabálytalan használat tartamára - az egyébként fizetendő díjon felül - pótdíj fizetésére kell kötelezni.

A közterületet hozzájárulás nélkül, vagy eltérő módon használó, ha az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a közterület kezelője a közterület használatot engedélyezhet. Ezzel azonban a használó nem mentesül az előbbiekben említett következmények alól.

A rendelet 2008 január 1-jén lép hatályba.

A rendelet 1. sz. melléklete a közterület használat díjtételeiről

A rendelet 2. sz. melléklete a személy- és teherszállító járművek, jármű szerelvények, munkagépek, lakókocsik, pótkocsik stb. tárolására kijelölt közterületek

1./ A 3,5 t össztömeget meghaladó személyszállító járművek, lakókocsi számára igénybe vehető közterület:

- Rákóczi út művelődési ház melletti szakaszának páratlan oldala -

2./ A 3,5 t össztömeget meghaladó teher és  áruszállításra szolgáló járművek, valamint a járműszerelvény, nehéz pótkocsi, tárolására igénybe vehető  közterület:

- Mikszáth út sportpálya melletti szakaszának a sportpályával szemközti oldala

3./ Munkagép, lassú jármű, mezőgazdasági vontató és munkaeszköz tárolására igénybe vehető terület:

- 05/31 hrsz terület (volt piactér melletti terület)