Akadálymentes változat / Normál változat
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben

Ciklusprogram

Az Önkormányzat gazdasági programja a 2010-2014. évekre

Magyarnándor Község Önkormányzatának Gazdasági Programja a 2010-2014. évekre

A gazdasági program az önkormányzat részére határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi, területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

Áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések:

A településen az előző ciklusban megkezdett és be nem fejezett - áthúzódó - beruházásokat, fejlesztéseket kell befejezni ebben a ciklusban.

- A művelődési ház felújítására ÉMOP-3.1.3.-2008-0111 jelű, "Mikrotérségi kultúrház létrehozása a Magyarnándori Művelődési Ház revitalizációjával" c. elnyert pályázat befejezése új terv alapján és a szerződésben rögzített műszaki tartalommal. Figyelembe kell venni, hogy több mint 20 M Ft ki lett fizetve. Átadás új időpontja 2012. május 31. Program végrehajtása függ a határidő meghosszabbításának lehetőségétől. A beruházási program elsődleges célja a meglévő művelődési ház bővítése a szerződésben rögzített feltételek betartásával. - A körjegyzőség akadálymentesítése 2010. év végén befejeződött, mint áthúzódó feladatát az előző ciklusból a pénzügyi lezárása, a felvett 3,4 M Ft hitel visszafizetése jelenti ebben a ciklusban.

- A faluház épületének kialakítása az előző ciklusban megkezdődött, nem teljesen fejeződött be az építés. Ennek pénzügyi kihatása jelentkezik, mivel 2 Millió Ft kölcsön visszafizetése terheli a ciklusprogram költségkihatásait.

- Áthúzódó feladat a Rézparti víztározó területének rendezése. Ennek munkálatai a 2010. év végén megkezdődtek, befejezési határidő a pénzügyi lehetőségektől függően 2011-ben megvalósul.

- Új kommunális hulladék feldolgozó rendszer épült, létrejött a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagdíj fizetése e ciklusban is jelentkezik.

Az előző önkormányzati ciklus végére, 2006-2010-re az önkormányzat eladósodottsága jelentős mértékű, a kifizetetlen számlák nagysága 34,5 M Ft. A fejlesztésekhez felvett hitelek rendezése nagy terhet jelent a 2010-2014. ciklusra vonatkozóan.

Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok:

a) Az egészséges ivóvíz biztosítása

b) Az óvodai nevelés biztosítása

c) Az általános iskolai oktatás és nevelés biztosítása

d) Az egészségügyi és szociális alapellátás biztosítása

e) A közvilágítás üzemeltetése

f) A helyi közutak fenntartása

Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítés

- A regionális munkaügyi központtal és annak kirendeltségével történő együttműködés és kapcsolattartás. Az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségeinek segítése.

- A település és annak környéke munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetének a felmérése.

- A képzésben résztvevő intézményekkel történő kapcsolatkialakítás és kapcsolattartás.

- A településen működő vállalkozások önkormányzattal történő együttműködési lehetőségének bővítése, folytatni szükséges a közhasznú, közcélú foglalkoztatást.

Ennek érdekében:

- Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a helyi foglalkoztatás növelését, a munkahelyteremtés feltételeinek megteremtését. Ezért kezdeményezi az önkormányzat a volt Magyarnándori Állami Gazdaság debercsényi gyümölcsöséből mintegy 40-60 hektár önkormányzati tulajdonba adását, ahol újabb munkahelyteremtésre, építési telkek kialakítására alkalmas terület kijelölésére nyílik mód. Ezen területen a belvízrendezési feladatokat is végre kell hajtani iszapfogók építésével.

- Az önkormányzat fogadó kész mikro-, kis- és középvállalkozások letelepedésére a helyi foglalkoztatás bővítése elősegítése érdekében.

- Korrekt, egymást segítő együttműködésre, közös projektek megvalósítására törekszünk minden helyi céggel, vállalkozóval, a takarékszövetkezettel stb. Jól felfogott gazdasági érdekünk a cégek pozitív gazdasági teljesítménye, az esetleges foglalkoztatást bővítő tevékenységük elősegítése.

- A Shopguard Kft 20 éve működik a településen, kiemelt jelentőségű eredménynek értékeljük az új üzemcsarnok 2011. évi átadását. A cég igényeinek megfelelően a II. ütemben a csarnok bővítéséhez, új foglalkoztatást bővítő, munkahelyteremtő beruházást kell kiemelten kezelni.

Fejlesztési elképzelések:

- A Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda tárgyi feltételei jelentősen javultak. Gondot okoznak a magas működési kiadások, ezért megújuló energiára való áttérést (fűtés, meleg víz) szorgalmazzuk, ezzel egyidejűleg az általános iskolai részben a nyílászárók cseréje válik szükségessé. Ehhez saját erő nem áll rendelkezésre, a pályázati lehetőségeket kell jól kihasználni.

- A rendőrőrs helyben maradása érdekében mindent meg kell tenni, mert ez által javulhat a közbiztonság. Megvizsgáljuk a településen a térfigyelő kamera-rendszer telepítésének lehetőségét.

A közszolgáltatások biztosítása és azok színvonalának javítása

A települési önkormányzati közszolgáltatásokat a költségvetési szervek (oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények, valamint a körjegyzőség) nyújtják. A szolgáltatók helyzete, az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala jó, fejlesztésük természetes igény. A közszolgáltatások körében a szervezeti keretek adottak, jelentősebb átszervezés, racionalizálás a szolgáltatásokra fordított anyagi források csökkenése esetén válik indokolttá. A meglévő intézményhálózat szervezeti keretei adottak, jelentősebb átszervezés a demográfiai adatok jelentős változása, központi támogatás csökkenése esetén indokolt. Az intézményhálózat szakmai követelményeknek történő megfelelését folyamatosan kell figyelni, felülvizsgálni a kistérségi belsőellenőrzés és szakértők segítségével. E körben vizsgálatot és az alapján szükséges intézkedést követel az óvodai, iskolai gyermeklétszám alakulásának elemzése. A gyermeklétszám növelése az alapvető cél az oktatási intézményben, ehhez elsősorban a magas színvonalú oktató, nevelő munkára van szükség. Vonzóvá kell tenni a környező településeken élők számára az iskolát. Megvizsgáljuk az esetleges állami vagy állami önkormányzati egyházi iskola működtetésének, népfőiskola bevezetését alternatív megoldásait megvizsgáljuk az általános iskolában. Az oktatási ágazatban újra kell gondolni, hogy tudjuk-e finanszírozni az 1-2. osztály iskolaotthonos oktatását, napközi ellátást, zeneiskolát, felzárkóztató programokat, tömegsportot stb.

Az iskola konyhájánál a körzeti bázis konyha szerepét kívánjuk erősíteni.

A körjegyzőség hivatal közigazgatási közszolgáltatásokat nyújtó önkormányzati költségvetési szerv. Követelmény a magas szakmai színvonal, az önkormányzati jellegű feladatok eredményes ellátása, az ügyfélbarát, gyors, jogszerű, szakszerű, ugyanakkor méltányos, indokolt esetben megfelelően szigorú hatósági ügyintézés, a tájékoztatás és a felvilágosítás fokozása. Ennek elérése és állandó érvényesülése érdekében meg kell határozni és ütemesen meg kell valósítani a fejlesztési, korszerűsítési célokat, mérhetőbbé és ellenőrizhetőbbé tenni a munka mennyiségét és minőségét.

- Az egészségügyi ellátásban a védőnői szolgálat kivételével minden vállalkozásban működik. Az épület akadálymentesítését kell megoldani az anyagi lehetőségek figyelembe vételével, a pályázati erőforrások kihasználásával. A házi gyermekorvosi körzet újra indítása fontos feladat.

- A szociális ellátás az önkormányzat fontos feladata, segítenünk kell a fiatal több gyermekes családokat, egyedül élőket, betegeket. A szociális ellátórendszer intézményeit továbbra is fenn kell tartani és működtetni kell - gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás - társulási formában.

A felsőfokú intézményekben tanuló, szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatását biztosítani kell anyagi lehetőségeink szerint.

A munkanélküliek ellátását rövid és hosszú távú közfoglalkoztatással oldjuk meg.

- Az önkormányzati rendszerben ebben a ciklusban jelentős változások várhatóak. Új önkormányzati és ágazati törvények lépnek életbe. Az önkormányzati hivatal munkájában és feladat, hatásköreiben jelentős átcsoportosítások, átrendezések várhatóak. A jelentős változásokra fel kell készülni, ehhez az szükséges, hogy a környező önkormányzatokkal jó együttműködést alakítsunk ki. Oktatási, egészségügyi, szociális és államigazgatási mikro térségi központot szeretnénk megvalósítani.

A helyi adópolitika célkitűzései

- A településen bevezetett helyi adók mértékének évenkénti felülvizsgálata. A magánszemélyek kommunális adóját meg kell emelni.

- A be nem vezetett helyi adók bevezetési lehetőségének szakmai, a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét figyelembe vevő felmérése.

- A helyi adóból fennálló követelések (kintlévőségek) hatékonyabb behajtása.

Településfejlesztés

- Belterületi utak, járdák felújítása a pályázati lehetőségektől függ, elsődleges a Radnóti és a Mikszáth út sportpálya melletti kiépítetlen szakaszának felújítása, kiépítése. Járda kiépítését a Kossuth út mentén, Fő úton, Mohorai úton tarjuk szükségesnek.

- Átfogó belvíz és árvízvédelmi feladatokat csak összehangoltan a környező 9 településsel együttműködve tartjuk biztonságosan megoldhatónak. A víz és csapadékvíz elvezetést az elkészült a terveknek megfelelően tartjuk lehetségesnek a Kossuth és Fő út mentén a faluközpontig.

- Környezetvédelem terén minden lehetséges eszközzel biztosítani kell, hogy településünk szép, rendezett, virágos és tiszta legyen. Kiemelt figyelmet kell fordítani a lakosság felkészítésére a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében. Meg kell értetni, hogy a szelektív gyűjtés, melyet nem a lakosság fizet meg, a szolgáltatási díjak csökkenését okozza. A komposztálással is jelentős költségcsökkenést lehet elérni. Azt az elvet kell tartani a jövőben is, hogy a díj mértéke mindenkor fedezze a kiadásokat. Újra kell szabályozni az zöld növényzet égetését, tudatosítani kell, hogy csak a száraz növényzet égethető el. Folytatni kell a közterületek, parkok, a temető környékének rendezését. Várjuk a község lakosságának tenni akarását és munkáját. Nem tud az önkormányzat arra vállalkozni, hogy az ingatlanok előtti közterületeket, árkot, átereszeket rendben tartsa, ez az ingatlantulajdonosok feladata. A mozgásában korlátozott idős és beteg emberek portáinak gondozásában segítünk.

- A temető egyházi kezelésben van, célunk a jövőben a ravatalozó felújítsa, nyitott tér kialakítása

- Új lakások építésére alkalmas telek kialakítása a József Attila út mentén lehetséges az állami földterület önkormányzati tulajdonba adását követően.

Vagyongazdálkodás

Az önkormányzat bevételei körében továbbra sem számolhatunk a szabad felhasználású állami támogatás számottevő növekedésével.

Az önkormányzati ingatlanvagyon gyarapítása és hasznosítása a cél. Az önkormányzati vagyon gyarapítási lehetőségeinek a feltárása (EU támogatások, megyei, regionális és országos pályázati lehetőségek stb.) és az ahhoz szükséges önerő biztosítása.

A saját bevételek növekedése teremthet forrást a fejlesztésekhez. A saját bevételek körében meghatározóak a helyi adókból származók, különösen az iparűzési adóbevétel, illetve az ingatlanvagyon bérbeadása, értékesítése, pályázatok elnyerése.

A tervezett adóbevételek megszerzése érdekében a hivatalnak hatékonyabbá kell tenni a behajtást és a végrehajtást, kiterjesztve a saját bevételt jelentő szabálysértési bírságokra is.

Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen törzsvagyon részének (pl. utak, közterületek, intézmények) funkciója a közszolgáltatások biztosítása, amelynek állagát javítani, értékét lehetőség szerint növelni kell (karbantartással, felújítással, beruházással).

Az önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet, vagyonhasznosítási alapelv a vagyonért vagyont, tehát a forgalomképes vagyon hasznosításából származó bevételeket vagyonszerzésre, beruházásra használjuk fel.

Az ésszerű, takarékos gazdálkodás, a fejlesztési tervek legalább pályázati saját részének biztosíthatósága érdekében a működést szolgáló költségvetési kiadások a legszükségesebb mértékűek, valós igényeket szolgálók legyenek.

A vagyonértékesítésre kijelölt vagyonelemek meghatározása és az abból származó bevételek felhasználási szabályainak a rögzítése.

A tervezett saját bevételek teljesítésén túl, éljünk jobban a pályázatok útján, valamint az alapítvány révén megszerezhető nem önkormányzati források működésbe, fejlesztésbe integrálásával. E tevékenységet segítse az önkormányzat által biztosított önerő.

- A régi óvoda épületében vállalkozás működik, bővítésének lehetőségeit vizsgálni kell. Támogatjuk a Polgárőr Egyesület által az épület felső részén polgárőr irodahelyiség kialakítását. Az épület középső része jelenleg üres, melyet a bevételek növelése érdekében hasznosítani kell.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő három szolgálati lakás értékesítését tervezzük, mivel nincs anyagi erőforrás az épületek felújítására.

Helyi, nemzetközi kapcsolatok:

A civil szervezetekkel, az egyházközséggel az eredményes jó kapcsolat fenntartására törekszünk. A nyugdíjas egylet, polgárőr egyesület, a körzeti gazdakör elhelyezési gondjait közösen kell megoldanunk.

- A Nyugdíjas egyletnek az állandó helyiség biztosítását meg kell oldani, segíteni kell a programjaikat. Község jó hírnevének ápolásában jelentős szerepet vállalnak.

- A Magyarnándorért Közalapítvány munkáját jó színvonalon végzi, segíteni kell munkájukat a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre alapozva.

- A Rézparti Horgász és Természetvédelmi Egyesület kiváló munkát végez, jelentős szerepet lát el a község idegenforgalmának fejlesztésében. Nagyszámú vendéghorgász látogat el a községünkbe.

- A Tókerti Vadász és Természetvédelmi Egyesület jelentős szerepet vállal a vadászturizmus helyi szervezésében, ezért az önkormányzat a jó kapcsolat ápolására törekszik.

- A sport területén az előző ciklus végére jelentős visszaesés mutatkozott a Sport Egyesület 2010-ben megszűnt, ami összefüggött az önkormányzat anyagi helyzetével. A jövőben a labdarúgó szakosztály összefogással való beindítását vizsgálni kell, az anyagi lehetőségek alakulásától függően a tárgyi feltételeket javítani kell (sportöltöző). - A meglévő testvér települési kapcsolat folyamatos ápolására törekszünk a szlovákiai Ipolynyék testvértelepüléssel. Keressük további kapcsolat kiépítését más országok településeivel.

Önkormányzatot népszerűsítő feladatok:

- Falutévé működését biztosítani kell, az aktuális hírekről, eseményekről tájékoztatást kell adni. A kábeltévé szolgáltatást korszerűsíteni kell.

- A magyarnándori honlapot továbbra is működtetjük.

- Magyarnándori híreket, újságot az aktualitásokhoz igazodva ki kell adni.

- A Római Katolikus Egyházzal jó és eredményes együttműködésre törekszünk.

- A rendőrőrs működésének feltételeit meg kell oldani azért, hogy javuljon a községben a közrend, közbiztonság.

- A polgárőrség a község közbiztonsága érdekében fontos szerepet tölt be, ezért iroda helyiséget biztosít az önkormányzat részükre.

- A program megvalósításának ütemezése, költségkihatása

- Fejlesztési elképzelés Éves ütemezés Saját erő, költség

- Művelődési ház felújítása 2010-2012 15 M

- Körjegyzőség akadály-mentesítése (hitelfelvétel) 2013 1.731 e Ft

- Faluház hitel visszafizetés 2011. 1.373 e Ft

- Volt ÁG területrészének önkormányzati tulajdonba kérése 2011-2012 Nem ismert

- Önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia 2010-2014 10 Millió Ft

- Vízrendezés 2010-2014 15 Millió Ft

- Térfigyelő kamera 2012-2013 200 eFt

- Egészségügyi intézmény

- Akadálymentesítése 2013-2014 2 Millió Ft

- Útfelújítás Radnóti, Mikszáth út 2013-2014 1,5 M Ft

- Ravatalozó felújítása 2013-2014 2 M Ft

- A gazdasági program megvalósításán közösen kell munkálkodni és természetesen a fejlesztések megvalósítás függ a pályázati lehetőségektől.

Magyarnándor, 2011. április 18.

Sándor István

polgármester